Site logo

DataCite Eesti

DataCite on mittetulunduslik organisatsioon, mis on asutatud Londonis 2009. a eesmärgiga:

  • Võimaldada ligipääsu teadusandmetele Internetis

  • Toetada uurijaid teaduslike andmekogude leidmisel, identifitseerimisel ja levitamisel

  • Suurendada uurimistulemuste avaldamisel teadusandmete viidatavust

  • Toetada teadusandmete säilitamist, mis võimaldab nende õigsuse kontrolli ning taaskasutamist teadusuuringutes

  • Toetada ajakirjade kirjastajaid teadusartiklite linkimisel töö aluseks olevate teadusandmetega

TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel liitus Tartu Ülikool 2014. aastal organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse omistada teadusandmetele üle Eesti unikaalseid DOI identifikaatoreid.   

DataCite Eesti

2015. a alguses moodustati Eestis nelja ülikooli – Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Eesti maaülikool – vahel DataCite Eesti konsortsium. DataCite Eesti projekt on ainulaadne kogu Ida-Euroopas ja sel on oluline mõju Eesti teadusandmestiku rahvusvahelisele kasutajaskonnale nähtavaks ja kättesaadavaks tegemisel. Konsortsiumi liikmemaks tagab liitunud ülikooli teadlastele võimaluse registreerida oma uurimisandmeid unikaalsete DOI-numbrite abil.  

 

Mis on DOI?

Objekti digitaalidentifikaatorid (Digital Object Identifier, DOI) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.  DOI-süsteem on rahvusvaheliselt tunnustatud ja toetatud standard, mida haldab sihtasutus International DOI Foundation (IDF). Üksikasjalikumat teavet DOI-de kohta vt IDF veebilehelt.

DOI-ga varustatud teadusandmete otsinguliides: DataCite Metadata Search
 

Kuidas leida sobivat teadusandmete repositooriumit?

Mitmekülgset infot pakub teadusandmete repositooriumide ja arhiivide register Registry of Research Data Repositories: re3data.org Register hõlmab üle 1300 andmehoidla üle maailma. Otsingut saab teha valdkonna, andmetüübi, riigi ja juurdepääsutingimuste alusel.  

Teaduse avaandmete säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. DataCite Eesti Konsortsium