Site logo

Doktorandile

Doktoritööle esitatavad nõuded ja vormistamine

25. oktoobri (2017) rektori käskkirjaga kehtestati doktoritöödele esitatavad nõuded ja vormistamise kord, mis on üleval siseveebis. Alates 1. jaanuarist 2018. a on uus mall kohustuslik. Kasutusel on Wordi ja LaTeX vormid.

Doktorant esitab kirjastusele doktoritöö käsikirja vähemalt kuu aega enne kaitsmist koos dekaani korraldusega kaitsmisele lubamise kohta. Dekaani korralduse võib tuua kirjastusse paberkandjal või saata digiallkirjastatud dokumendina.

Doktoritöö saata kirjastusse e-postiga mirjam.piik@taltech.ee või tuua mälupulgal. Töö esitada Wordi dokumendina, lisad pdf-failidena. Pildid, joonised jms võib vajadusel lisada jpg-, png- või tiff-failina. Kui kasutatud on LaTeX malli, siis esitada terviklik pdf-fail sh lisad.

Kirjastuses lisatakse doktoritööle järjekorranumber, ISBN- ja ISSN- numbrid ning kaaned. Tiitellehe logod: eestikeelne logo, ingliskeelne logo.

Doktoritöö peab olema TalTechi raamatukogu digikogus (http://digi.lib.ttu.ee/) kättesaadav üks kuu enne kaitsmist. Doktoritöö saadab digikokku kirjastamisspetsialist. Doktoritöö elektrooniliseks avaldamiseks sõlmitakse doktorandiga autorileping. Autorilepingu sõlmib ainespetsialist Katri Mägi katri.magi@taltech.ee

 

Doktoritöö trükkimine

Enne doktoritöö trükkimist esitada kirjastusele tellimiskiri. Tellimiskirjas peab olema kirjas, kas töö on mustvalge või värvitrükis. Tööd saab trükkida ka osaliselt värvitrükis, sellisel juhul on tellimiskirjas värvitrükis lehekülgede koguarv ja doktorant peab värviliste lehekülgede numbrid kirjastusse saatma. Tellimiskirjas peab olema tiraaž, kui soovite 50 eksemplari, siis on tiraaž 50. Tellimiskirjal peab olema struktuuriüksuse juhi allkiri.

Doktoritöö tiraaži trükkimise aeg on kuni kaks nädalat. Doktoritöö hind sõltub tiraažist, mahust ja töö värvilisusest.