Site logo

Üldinfo

Erialastipendiumit (sh IT Akadeemia stipendiumid) on võimalik taotleda täiskoormusel õppival üliõpilastel riigile prioriteetsetes valdkondades.

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

  • Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.

  • IT Akadeemia erialastipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus (bakalaureuseõppe informaatika ning magistriõppe arvutisüsteemide ja küberkaitse erialadel).

  • Taotlusi saab esitada õppeinfosüsteemis (ÕIS ois2.ttu.ee > Dokumendid > Avaldused) kaks korda õppeaastas - septembri ja veebruari jooksul.

  • Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist.

  • Esimese semestri stipendiumi taotlemise pingerida moodustatakse sisseastumistulemuste alusel.

IT Akadeemia logo
Regionaal fond

Millistel erialadel saab stipendiumit taotleda?

2020/2021. õppeaastal  bakalaureuseõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumi taotleda järgmistel õppekavadel: 
 

Riistvara arendus ja programmeerimine** Küberturbe tehnoloogiad*
Elektroenergeetika ja mehhatroonika** Maapõueressursid**
Informaatika** Materjalitehnoloogia*
Integreeritud tehnoloogiad* Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia**
IT süsteemide administreerimine** Tootearendus ja robootika*
IT süsteemide arendus* Äriinfotehnoloogia**


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.

2020/2021. õppeaastal magistriõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumi taotleda järgmistel õppekavadel: 
 

Arvutisüsteemid* Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas*
Disaini ja tehnoloogia tulevik* Meditsiinitehnika ja -füüsika*
Elektroenergeetika** Mehhatroonika*
Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad* Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia*
Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid** Rakendusfüüsika**
Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika* Rakenduskeemia ja biotehnoloogia**
E-riigi tehnoloogias ja teenused* Tervishoiutehnoloogia*
Hooned ja rajatised** Toidutehnoloogia ja -arendus**
Informaatika* Tootearendus ja tootmistehnika**
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine** Tööstustehnika ja juhtimine**
Küberkaitse* Äriinfotehnoloogia**
Kütuste keemia ja tehnoloogia**  


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.

Muudatused alates 2020/2021. õppeaastast

2020/2021.õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad õppekavadel EAKI02 Hoonete sisekliima ja veetehnika, EDKR16 Keemiatehnoloogia, EDTR17 Telemaatika ja arukad süsteemid ning SDSR10 Meretehnika ja väikelaevaehitus ei saa nutika spetsialiseerumise erialastipendiumit taotleda, kuna nimetatud õppekavade nominaalaeg ületab toetuse abikõlblikkuse perioodi lõpptähtaega.

Haridus- ja teadusministri 24. novembri 2015. a käskkirjaga nr 441 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ elluviimiseks“ kinnitati tingimused nutika spetsialiseerumise erialastipendiumite maksmiseks kõrghariduse I ja II astmel. Vastavalt toetuse andmise tingimustele on tegevuse abikõlblikkuse periood 01.08.2015 – 31.10.2023. See tähendab, et vastavaid erialastipendiume makstakse vaid selles ajavahemikus. Haridus- ja teadusministri eelnimetatud käskkirja lisa sätestab üldised raamtingimused ja eesmärgid meetmele. Käskkirja juurde kuulub seletuskiri, mis täpsustab, et SF rahastamiselt väljumine toimub sõltuvalt õppekava nominaalkestusest. Teisisõnu, väljumisstrateegia loogika seisneb selles, et õppekava nominaalkestus peab mahtuma tegevuste abikõlblikkuse perioodi sisse. Sellega luuakse eeldus, et üliõpilasel on õppekavale sisse astudes õigustatud ootus saada erialastipendiumi oma õppekava nominaalkestuse lõpuni. Seda toetab ka kogu meetme eesmärk, milleks on motiveerida noori valima õpinguteks ettevõtlusele ja riigile prioriteetseid valdkondi, õppima edukalt valitud erialal täiskoormusega ja nominaalajaga lõpetama.