Site logo

See õppekava annab sulle, tulevasele juhile, tervikpildi juhtimisest kui protsessist ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest, arendab sinus juhile vajalikke oskusi ja aitab leida uusi ideid edu saavutamiseks.

Erialane tulevik on helge: turundamist ja juhtimist läheb tarvis kõikjal Eestist Uus-Meremaani, äri-, avalikus ja kolmandas sektoris. Õppekava lõpetajana on sul kõik eeldused tõusta organisatsiooni tipp- või keskastme juhiks paljudes erinevates valdkondades.

Ole valmis õppima mõningaid õppeaineid inglise keeles ja kasutama õppetöös ingliskeelset erialakirjandust.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saab minna vahetusõpingutele:

  • University of Applied Sciences Upper Austria
  • Kedge Business School, Prantsusmaa
  • University of Turku, Soome

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus majanduses, ärinduses või kõrgharidus sh vähemalt 36 EAP ulatuses majanduse/ärinduse aineid

Kandideerimise nõuded: test

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Eriala arendab oma ala tegijaid, kes soovivad saavutada turunduses ja müügijuhtimises kõrgeid eesmärke ning täiendada oma olemasolevaid teadmisi uuele tasemele jõudmiseks. Selleks õpid süvendatult turunduse strateegiaid ning omandad konkreetsemad teadmised turunduskontseptsioonidest, rahvusvahelisest ja digitaalsest turundusest koos oma spetsiifiliste eripärade ning kultuuridevahelise suhtluse aspektidega. Lisaks saad teadmised turu-uuringute ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja analüüsimiseks ning õpid tarbijakäitumise mustreid enda äridele sobivalt ümber kujundama. Ja muidugi - õpid juhtima brändi!

Müügijuhtimise valdkonnas omandad teadmised kaubanduse alustest, kategooria juhtimisest, äriarendusest ning äriinfosüsteemidest. Lisaks sellele keskendutakse äriläbirääkimiste, innovatsiooni ning strateegilise juhtimisarvestuse aspektidele.

Olulisemad erialaained:

rahvusvaheline turundus, turundusuuringud, strateegiline turundus, teenuse disain, digitaalne turundus, müügi juhtimine.

Tulevik

Eriala lõpetajal on kõik eeldused tõusta organisatsiooni turundus- või müügijuhiks, kes suudab vastutada ettevõtte müügitulude teenimise, kliendisuhete ja turunduse juhtimise eest, analüüsida tulemusi ning kujundada ümber ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

TUTVU TURUNDUSE JA MÜÜGIJUHTIMISE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Eriala neile, kes soovivad töötada rahvusvahelises ärikeskkonnas juhina või ekspordijuhina ning täiendada oma olemasolevaid teadmisi. Õpid süvendatult analüüsima organisatsiooni ja selle osasid ning neid vajadusel ümber hindama ja kujundama. Õppetöö käigus saab selgeks organisatsiooni ülesehitus, äriprotsesside juhtimine, tehnoloogia, organisatsioonikultuuri ja äristrateegia vastastikused seosed. Loengutes süvened organisatsiooni kujundamisse ja selle funktsionaalsete valdkondade juhtimisse. Eelnevaga seoses omandad teadmised kaasaegsete töökorraldusvormide ja -meetodite kohta ning saad oskused organisatsiooniliste muudatuste ettevalmistamiseks ning elluviimiseks.

Õppetöö käigus kavandatakse ettevõtte eksporditegevust ja viiakse sind kurssi ekspordi läbiviimise ning kriitiliste edutegurite aspektidega. Koos sellega saad teadmised välismajanduse teoreetilistest alustest, võimalike sihtturgude analüüsist ning müügitegevusest välisturgudel. Mitmed õppeained on seminaride ja töötubade vormis, kus lahendad koos praktikutega elulisi ülesandeid ning jäljendad reaalseid ekspordiolukordi. Konkreetseid sihtturge ja -riike käsitlevas õppetöös on kaasatud ka välisõppejõud.

Eriala lõpetanuna oled tippspetsialist, kes suudab vastutada ettevõtte ekspordi ja juhtimise eest, analüüsida tulemusi ning kujundada ümber ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Olulisemad erialaained:

strateegiline juhtimine, ekspordijuhtimine, rahvusvaheline äri, arengutrendid ärikeskkonnas, juhtimine ja eestvedamine, tarneahela juhtimine.

Tulevik

Eriala lõpetanuna omad põhjalikke teadmisi ettevõtte ja ekspordi juhtimise valdkonnas rahvusvahelises keskkonnas ning sul on kõik eeldused tõusta organisatsiooni tippjuhiks, keskastmejuhiks või ekspordijuhiks.

TUTVU RAHVUSVAHELISE ÄRIJUHTIMISE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Eriala arendab oma ala tegijaid, kes soovivad saavutada äritegevuse juhtimises kõrgeid eesmärke ning täiendada oma olemasolevaid teadmisi. Nõudlus tootmis- või teenindusettevõtte juhtide ja tippspetsialistide järele kasvab nii kodumaisel kui rahvusvahelisel tööturul. Süvendatud teadmistega äriprotsesside juhid on väga nõutud!

Õpingute käigus areneb sinu arusaam ettevõttest kui eripalgeliste funktsioonidega tervikust ja nende funktsioonide koostoimimisest. Õpid protsesside juhtimist nii ettevõtte kui ka tarneahela tasemel. Saad teadmised ning oskused tootmis- ja teenindusettevõtte analüüsimiseks, tulemuslikkuse juhtimiseks ning arendamiseks. Õpid tundma majanduslikke ja tehnoloogilisi tegureid, mis on majanduses toimuva digitaalse revolutsiooni keskmes ning õpid looma tegevuskava kogu organisatsiooni väärtusahela ulatuses. Praktilised tööd aitavad teoreetilisi teadmisi seostada ettevõtte reaalse juhtimisega. Samuti oskad kasutada ettevõtte juhtimise ja äritegevuse analüüsitehnikaid, et teha nende põhjal tarku otsuseid.

Eriala lõpetanuna oled tippspetsialist, kes suudab vastutada ettevõtte äriprotsesside eest, analüüsida tulemusi ning kujundada ümber ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Olulisemad erialaained:

Tarneahela juhtimine, kvaliteedijuhtimine, äriprotsesside juhtimine, digitaalsed muutused, äritulemuse juhtimine ja analüüs, integreeritud tootearendus.

Tulevik

Eriala lõpetanuna on sul äriprotsesside juhtimise valdkonnas tippteadmised ning sul on kõik eeldused, et rakendada end tootmis-, arendus-, kvaliteedi- või protsessijuhi positsioonil.

TUTVU ÄRIPROTSESSIDE JUHTIMINE DIGITAALÜHISKONNAS SUUNA ÕPPEKAVAGA

Miks õppida just TalTechis?

Juhtimise ja turunduse õppekava kuulub TalTechi vastutusvaldkonda – see tähendab, et sellealase kõrghariduse andmise on riik usaldanud just TalTechi kätte. Kaasame õppetöösse parimaid teoreetikuid ja praktikuid üle maailma. Lisaks on sellelt õppekavalt saadavad teadmised ja oskused kasulikud mitte ainult konkreetsetel ametikohtadel tööelus, vaid elus üldse.

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses või ärinduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning kes on täiendavalt läbinud TalTechi ärinduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli või järgmised eeldusained (kokku 36 EAP):

  • ettevõtluse alused
  • juhtimine ja eestvedamine
  • turundus
  • rahanduse alused
  • finantsarvestuse alused
  • ärilogistika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud ülikoolis. Kõikide küsimuste korral ja õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Liisa Margit Paats (liisa.paats@taltech.ee) poole.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Katrin Arvola 
620 4008
katrin.arvola@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Liisa Margit Paats
620 3947
liisa.paats@taltech.ee