Site logo

Lõpetajale

Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord
 

Tähtajad lõputöö kaitmiseks 2019/2020. õppeaasta sügissemestril:

 • Lõputöö ülesandepüstituse ja lõputöö esitamise tähtaja leiad õppekavaveebist.
 • 16. detsember 2019 - kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg.
 • 25. jaanuar 2020 - sügissemestri lõpp.

Lõputöö kaitsmiseks 2019/2020. õppeaasta kevadsemestril, tuleb lõpetajal silmas pidada järgnevat:

Lõputöö ülesandepüstituse/kavandite esitamise lõpptähtajad    

 • 1. detsember 2019 magistriõppekavade üliõpilased;
 • 1. märts 2020 bakalaureuseõppekavade üliõpilased;
 • Täpsed nõuded ja juhised ülesandepüsituse/kavandi esitamise osas leiad õppekavalehelt.

Taotluse esitamine lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks

 • Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
 • Taotlus lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks (sh kinniseks kaitsmiseks) esitatakse koos ülesandepüsitusega/kavandiga või hetkest, mil selgub vastava piirangu kehtestamise vajadus.
  • Taotlus vormista dekaani nimele ja esita programmijuhi abile.
  • Vabas vormis taotlus koosneb järgnevast: asutuse/ettevõttepoolne selgitus piirangu seadmise vajadusest (soovitatavalt ametlik kiri), juurdepääsupiirangu tähtaeg ning luba lõputöö lühikokkuvõtte avaldamiseks raamatukogu digikogus. Taotlus võib koosneda mitmest dokumendist.
  • Taotluse peavad allkirjastama kõik seotud osapooled, st lõputöö autor, juhendaja ja asutuse/ettevõtte esindaja.

Lõputöö kaitsmistaotluse esitamine

 • 11. mai 2020 on lõputöö teema deklaratsiooni ÕIS-is esitamise tähtaeg.
  • Kaitsmistaotluse esitamisel veendu, et töö pealkiri oleks korrektselt kirjutatud nii eesti- kui ka inglise keeles. Muudatuste korral pöördu dekanaati.
  • Magistriõppekavade üliõpilased: Välja prinditud ja juhendaja poolt allkirjastatud kaitsmistaotlus tuleb tähtajaks esitada dekanaati.

Lõputöö, metaandmete ja lihtlitsentsi esitamine

 • 18. mai 2020 lõputööde esitamise lõpptähtaeg rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe ja magistriõppe üliõpilastele;
 • Programmijuhil on õigus kehtestada lõputööde esitamiseks varasem tähtaeg. Informatsiooni tähtaegade kohta leiad õppekavalehelt.
  • Täiendavad kuupäevad ja isikud, kellele lõputöö tuleb esitada, määravad programmijuhid. Vastava informatsiooni leiad õppekavalehelt.
  • Lõputöö, millele on kehtestatud avalikustamise piirang, edastakse otse määratud isikule (st ei laeta üles veebikeskonda).
  • Lõputöö peab olema vormistatud vastavalt Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde vormistamise nõuetele.

Kontrolli lõpetamistingimuste täitmist

 • Pöördu dekanaati ja kontrolli, et kõik õppekava lõpetamistingimused (hindamislehed laekunud, praktika vormistatud, õppekava täidetud, arved tasutud jms.) on täidetud ja puuduvad takistused lõputöö kaitsmiseks.

Lõputööde kaitsmised

 • Lõputööde kaitsmised toimuvad kaitsmiskomisjonide poolt määratud aegadel. Täpse informatsiooni lõputööde kaitsmiskuupäevade kohta leiad õppekavalehelt.
 • Lõputöö kaitsmine on reeglina avalik, st kaitsmisest võivad osa võtta ka kolmandad osapooled ning kaitsmisest võib toimuda veebi vahendusel otseülekanne.

Lõputööde kaitsmistähtajad

 • 2. juuni 2020 ühisõppekavade lõpetajatele;
 • 5. juuni 2020 magistriõppe lõpetajatele;
 • 11. juuni 2020 esimese astme lõpetajatele.
 • NB! Tegemist ei ole lõputööde kaitsmiskuupäevadega (kuigi kuupäevad võivad kattuda).

Pärast lõputöö kaitsmist (sh bakalaureuseeksami sooritamist)

 • Enne aktusepäeva anna dekanaadis allkiri lõpudokumentide registreerimisraamatusse.

Lõputöö teema valimisel püüa sõnastada endale huvitav valdkond, tutvu instituudi(tide) poolt väljapakutud teemadega ja konsulteeri potensiaalsete juhendajatega.

Kui lõputöö teema saab valitud sõltumata juhendajast, siis tuleb leida antud valdkonnaga tegelev juhendaja. Lõputööl võib olla kaks juhendajat, kellest vähemalt üks peab kuuluma TalTech akadeemilise personali koosseisu (sh doktorandid). Kui sisuline juhendaja on väljastpoolt TalTechi, siis tuleb leida kaasjuhendaja TalTechist. Kui juhendaja on mõnest teisest TalTechi teaduskonnast või instituudist, siis on vajalik õppekavajuhi nõusolek.

Lõputöö teema valikul tasub inspiratsiooni koguda tutvudes varasemalt üliõpilaste kirjutatud lõputöödega, mis ühtlasi annavad aimu lõputööde keerukusastmest. Üliõpilaste lõputöödega on võimalik tutvuda TalTechi raamatukogu digikogu vahendusel.

Millest alustada?
Alusta lõputöö kirjutamist sisukorra koostamisest.

Aja planeerimine
Tasub teha ajaplaan koos milestone-dega stiilis:
X : töö esitamise tähtaeg
X - nädal : varuaeg ootamatusteks
X - 2 nädalat : lõplik esitamine juhendajale ülevaatamiseks
X - 1 kuud : esialgne versioon

Arvesta, et alati jääb üks päev puudu! Planeeri oma lõputöö igal juhul üks päev varasemaks tegelikust tähtajast. Siis unusta oma lisapäev ära, sest reaalselt seda ei ole, kui päev kätte jõuab.

Kirjutamise käigus tee endale lahendamist vajavate probleemide nimekiri ja märgi iga probleemi taha eeldatav ajakulu (nt kirjutada peatüki X sissejuhatus (2h), implementeerida funktsioon y (1h), jne). Selline lähenemine aitab kaasa tööde alustamisele ja kontrollida graafikus püsimist ning teadvustada aega kui ressurssi. 

Materjali läbitöötamine
Sobivast ja huvitavast materjalist tee kohe kokkuvõte õigesse kohta lõppdokumendis. Sisukaks tekstiks vormistada võib seda ka hiljem. Sääraseid märkusi on võimalik alati vajadusel ümber paigutada, täiendada või välja jätta. Ära unusta samaaegselt ka viidete loetelu täiendada. Mälu järgi hilisem viite või artikli leidmine ja refereerimine võib osutuda keerukamaks, kui esialgu tundub.

Materjali otsimine
Teadusartiklite otsimiseks kasuta CiteSeerGoogle Scholar ja TalTechi võrgust ligipääsetavaid andmebaase (väljaspoolt TalTechi võrku saad kasutada TalTech Raamatukogu kaugtöö võimalusi).

Jälgige ka artiklite lõpus olevaid viiteid, neist leiab tihti häid teemakohaseid materjale.

Tee regulaarselt tagavarakoopiaid
Hoolitse, et tööst oleks olemas regulaarsed tagavarakoopiad. Kettad ja inimesed võivad peale 48-tunniseid tööpäevi rumalusi tegema hakata.

Kui kirjatöö ei edene
Kui tööde nimekiri muudkui kasvab, aga kirjatöö ei edene ja masendus kipub peale tulema, siis on ehk kasu mõnest nipist.

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 20.02.2018), mis sisaldab endas järgmist:

 • lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;
 • MS Word mallid (eesti- ja ingliskeelsed) lõputöö vormindamiseks;
 • LibreOffice mallid (eesti- ja ingliskeelsed) lõputöö vormindamiseks.

Alates 2015/2016 õppeaasta kevadsemestrist peavad kaitstavad bakalaureuse- ja magistritööd olema vormistatud vastavalt Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivatele ühtsetele nõuetele.


TalTech slaidipõhjad:

Soovitatav on osaleda mõne teise lõputöö kaitmisel enne oma kaitsmispäeva. Teadmine, kuidas kogu protseduur välja näeb, rahustab närve ja annab enesekindlust. Arvesta, et tavad võivad kaitsmiskomisjonide lõikes erineda.
 

Lõputööde kaitsmise kulg
Esmalt saab sõna kaitsmiskomisjoni esimees, kes annab kiire ülevaate eesootavast päevast ja tutvustab komisjoni liikmeid. Komisjoni esimees juhatab sisse järgemööda kõik lõputööde kaitsmised.
 

Kaitsmisprotseduur koosneb järgnevatest elementidest:

 • kaitsekõne (presentatsioon) – bakalaureustöö u. 10 min, magistritöö u. 15 min (võib kaitsmiskomisjoniti erineda);
 • küsimused kaitsjale – 5-10 min:
  • retsensendi küsimused (magistritööl);
  • kaitsmiskomisjoni küsimused;
  • küsimused publiku seast;
 • juhendaja saab sõna;
 • kaitsja saab sõna (tänatakse juhendajat, retsensenti, kaitmiskomisjoni liikmed ja teisi, kes on lõputöö kirjutamisele toeks olnud).
   

Kaitsmiskomisjon läheb otsustama
Pärast viimast kaitsekõnet suundub komisjon otsust tegema. Tulemused selguvad üldjuhul samal päeval.