Site logo

Kõik seitse miljardit inimest sel planeedil on rohkemal või vähemal määral tarbijad ja suur osa vajalikest ressurssidest tuleb maakera seest. Kergesti kaevandatavate maavarade leiukohad on ammendumas ja maapõuespetsialistide järele on vajadus nii meil kui mujal.

Siin õpivad tuleviku geoloogid ja mäenduse spetsialistid loodus- ja tehnikateadustele tuginedes juhtima ja arendama maapõueressursside kasutuselevõttu ja jätkusuutlikku tarbimist. Samuti avastama ja uurima uusi maapõueressursse, vähendama maapõuekasutuse keskkonnamõjusid ning leidma uusi ja planeerima asjakohaseid loovaid insenerilahendusi. Arvesta ka praktikatega ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kaevanduses nii Eestis kui lähiriikides.

Olulised erialaained: Eesti ja lähiriikide maavarad ning nende kasutussuunad; rakenduslik hüdrogeoloogia; kvaternaari- ja keskkonnageoloogia; maapõueressursside mudeldamine ja varuarvutused; geofüüsika ja kaugseire; maavarade väärindamine; allmaakaevandamine, allmaarajatised ja projekt; automaatika, robotid ja suurandmed mäenduses; kaevandamise tugiteenused ja -tehnoloogiad; markšeideriõpe.

Meil õpetavad tippspetsialistid TalTechi geoloogia instituudist: geoloogid Alvar Soesoo, Olle Hints ja Siim Veski ning mäeinsenerid Erik Väli, Tõnu Tomberg ja Helena Gailan. 2018. aasta sügisel liitub rahvusvahelise kogemusega mäenduse professor ning külalisõppejõududena kaasatakse praktikuid väljastpoolt tehnikaülikooli.

Osasid erialaaineid õpetatakse inglise keeles.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saab minna vahetusõpingutele:

  • Delft University of Technology, Holland
  • Chalmers University of Technology, Rootsi
  • Sapienza University, Itaalia

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

kõrgharidus lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded:

vestlus

Õppekohti:

lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv:

10

Künnis:

õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Omandad pädevuse geoloogiliste uuringutööde korraldamises ning asjakohaste andmete interpreteerimises GISile, toetudes erialatarkvaradele ja andmebaasilahendustele. Erialaste väljakutsete lahendamiseks õpid kombineerima uusimaid maapõue teaduskontseptsioone ja tipptehnoloogiaid.

Tulevik

Sind ootab töö geoloogilisi uuringuid teostavates ettevõtetes, konsultatsiooni- ja mäendusettevõtetes ja riiklikes struktuurides, nagu geoloogiateenistus, maa-amet, keskkonnaamet ja ministeeriumid.

Omandad oskused kaevanduste projekteerimiseks, mäetööde juhtimiseks, toormete rikastamiseks, mäemajanduse protsesside ohjamiseks ja keskkonnakaitsemeetmete rakendamiseks maapõueressursside kasutamisel. See on ainuke õppekava Eestis, mille lõpetanu saab taotleda diplomeeritud mäeinseneri kutset.

Tulevik

Sind ootavad töökohad mäendusettevõtetes, mäeinseneribüroodes, konsultatsioonifirmades, ministeeriumides ja teedeehitusega seotud ettevõtetes.

Tutvu maapõueressursside õppekavaga!

Miks õppida just TalTechis?

  1. Siin on ühes õppekavas koos loodusteadused ja inseneeria, sobiva spetsialiseerumissuuna leiab nii maapõue protsessidest huvitatu kui see, keda köidab tehnoloogiate edasiarendamine või ressursside kasutuselevõtu juhtimine.

  2. See on ainuke õppekava Eestis, mille lõpetanu saab taotleda diplomeeritud mäeinseneri kutset (mäenduse peaeriala lõpetajad).

Tulevik

Eesti ja teiste arenenud riikide mäendussektorites on lähiaastail tekkimas tööjõupuudus. Erialane tööturg on rahvusvaheline, sind ootavad tasuvad ja perspektiivikad spetsialisti ja keskastmejuhi töökohad mäetööstuses, projekteerimis-, konsultatsiooni- ja geoloogilise uuringu firmades ja riiklikes asutustes.

Doktorantuuris õpingute jätkajaid ootavad TalTechi geoloogia instituudi tipptasemel uurimisrühmad ja tihe piirideülene koostöö maapõuevaldkonnas. Maapõueressursid on Eesti riigi strateegilised ressursid ning nende uurimine riiklikult prioriteetne valdkond.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

 

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

 

Rutt Hints
5884 5886
rutt.hints@ttu.ee