Site logo

Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, väikelaevaehituse ja teistel seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadusarendus projekte siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel.

Projekti eesmärgiks on "targa autoteki" kontseptsiooni (prototüübi) välja töötamine AS Tallink Grupi laevale, mis võimaldaks sadama territooriumil automatiseerida ning efektiivistada sõidukitega seotud protsesse.
 

Töö raames viiakse läbi uuring, millega selgitatakse välja võimalikud tehnoloogilised ning süsteemi arhitektuursed lahendused ning valitakse neist optimaalseim. Teise etapina arendatakse välja "targa autoteki" tehnoloogiline lahendus ja kasutajaliidesed ning installeeritakse need testalal. Kolmandas etapis kogutakse andmeid ning analüüsitakse võimalikke kitsaskohti.
 

Eduka lahenduse korral muutub lastiruumi kasutus ning lastipaigutus efektiivsemaksväheneb tööjõuvajadus laadimis- ja lossimistöödel ning lüheneb ooteaeg laeva ja laevast väljasõiduks.
 

Tööd rahastab AS Tallink Grupp ning tegevused viiakse läbi perioodil 16.01.2019 - 31.12.2020.

Kontakt: Dan Heering
(dan.heering@taltech.ee)

Erasmus
SkillSea_logo

Projekti SkillSea eesmärgiks on Euroopa tasandil edendada tööstuse, ametiasutuste ja haridus- ja koolitusteenuste pakkujate vahelist koostööd töötamaks välja haridusstrateegia merendussektori jaoks, mis võimaldaks tulevikus pakkuda merendusega tegelevatele spetsialistidele õigeid oskusi tööturu vajadusi silmas pidades ning tagades sellega ka Euroopa merendussektori jätkusuutlikkus.

Projekti tegevustena kaardistatakse tulevikus vajalikud oskused, töötatakse välja uued õppekavad ning rakendatakse uus sektori-põhine strateegia.
 

Projekti rahastatakse Erasmus+ KA2 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2019 - 31.12.2022.

Kontakt: Liana Šestak (liana.sestak@taltech.ee)

IBSR_väike
OilSpill_väike

 

Projekti OIL SPILL eesmärgiks on merereostuse sündmustele reageerimise võimekuse ja -kiiruse tõhustamine eelkõige rannikumeres ning piiriülese koostöö parandamine Läänemere regioonis. 

Peamised tegevused:

 • kaardistatakse olemasolevad õlireostustõrje protseduurid ning ühtlustatakse need riigiti;

 • luuakse ühtsed väljaõppe põhimõtted merereostusele reageerimiseks;

 • korraldatakse ühisõppuseid, sh simulaatortreeninguid.

Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2019 - 30.06.2021

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

OIL SPILL veebileht

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
CoMet_väike

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele. 

Projekti partneriteks on Joint Educational Authority of Kotka-Hamina Region (juhtpartner), South-Eastern Finland University of Applied SciencesNovia University of Applied Sciences (Aboa Mare) ning sadamatöölistele kutseharidust pakkuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Projekti eelarve on 947 952 eurot, millest EMERA eelarve on 317 105 eurot (ERDF 266 368 €).
 

Projekti raames:

 • ühendatakse Eesti Mereakadeemia simulaatorid Euroopa merendussimulaatorite võrku (EMSN – European Maritime Simulator Network);

 • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 

 • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;

 • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);

 • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.

Kestus: 01.03.2018 – 28.02.2021

Kontakt: Jarmo Kõster (jarmo.koster@taltech.ee)

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
SME Aisle_väike

SME Aisle (Exports of cluster of CB economic strengths shipbuilding, maritime renewable energy, automation and ICT to Namibia as a stabile point to entry to the South African markets) fookus on merendussektori ekspordipotentsiaali kasvatamine Lõuna-Aafrika sihtturule Eesti, Soome, Läti ja Rootsi suunalt.

Projekti juhtpartneriks on Namiibia ja Lõuna-Aafrika sihtturuga pikalt koostööd teinud Satakunta University of Applied Sciences ning partnerid on lisaks EMERA’le Soomest Prizztech Oy, Lätist Latvian Chamber of Commerce and Industry ning Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia ja Rootsist Swedish Windpower Association (assotsieerunud partner).
 

Projekti eelarve on 1,73 miljonit eurot, millest EMERA eelarve maht on ca 400 000 eurot.
 

Projekti peamisteks sihtrühmadeks on ettevõtted, kes tegelevad järgmistes valdkondades:

 • infrastruktuur – tehnika ja seadmed, taastuvenergia, automatiseeritus, IT-lahendused;

 • laevaehitus, laevade ümberehitus ja remont;

 • väljaõppe ja koolituste pakkumine merendussektoris;

 • ekspertteenuste pakkumine.

Kestus: 01.03.2018 – 31.08.2021

Kontakt: Erko Veltson (erko.veltson@taltech.ee)

IBSR_väike
RTF_väike

Projekti "Real-time Ferries (RTF)" eesmärgiks on luua intermodaalne reaalajas liikluse jälgimise süsteem, millesse on kaasatud ka parvlaevad. Peamiseks ülesandeks on seni eraldiseisvate domeenide (laeva navigeerimissüsteemid, ühistransport, logistikaettevõtted, sadamad) ühildamine Läänemere piirkonnas.

Projekti tulemusel loodetakse luua 5-10 pilootrakendust erinevate olukordade jaoks, nt kauba- ja reisijateveo ümbersuunamine reisi ärajäämise korral.

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

IBSR_väike

Eesti Mereakadeemia on ühinenud GO LNG projekti raames loodud Läänemere äärsete riikide LNG alaseid kompetentse ning arendust koondava kompetentsikeskusega. Selle peamisteks eesmärkideks on LNG valdkonna teadus- ja arendustegevuse, hariduse ning treeningvõimaluste arendamine ning vastava kompetentsi pakkumine Läänemere piirkonnas.

Põhjalike koostöövaldkondadena käsitletakse:

 • Läänemere piirkonna LNG kompetentside arendamine, LNG koolituste eesmärkide ja sisu määratlemine;
 • Ühiste teadus- ja arendusprojetide läbiviimine eesmärgiga ühendada teadusalane kompetents ja erasektori arengupotentsiaal;
 • Ühised turundustegevused eesmärgiga reklaamida LNG kompetentsikeskust ja koondatud teadmisi.

Konsortsiumi mitmekülgsed tegevused loovad tuleviku perspektiivis eelduse kvaliteetse LNG-alase taseme- ja täiendõppe ning valdkondlike uuringute läbiviimiseks.

Konkreetseteks tegevusteks on:

 • LNG kompetentsikeskuse teenuste paketi arendamine (sh distantsõpe);
 • Eeltingimuste loomine täiendkoolitusteks lähtuvalt tööturu vajadustest;
 • Eeltingimuste loomine treeningsertifikaatide väljastamiseks tunnustatud asutuste poolt;
 • LNG-alaste ürituste (konverentsid, seminarid, ühistreeningud) korraldamise toetamine;
 • LNG ühisturunduse väljaarendmine toodete/teenuste tutvustamiseks.

Lisaks Eesti Mereakadeemiale on kompetentsikeskusega liitunud ülikoolid, teadusasutused ja vastavad liidud Leedust, Saksamaalt , Rootsist, Poolast ja Taanist.

Põllumajanduse registrite amet väike logo
Maaeluministeerium_väike

Uuringus töötatakse välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Vähem populaarsete kalaliikide väärindamine läbi tarbijapõhise tootearenduse võimaldab laiendada ettevõtete tooteportfelli, suurendada käivet, hõivet ja kasumit ning konkurentsivõimet.

Tegevused keskenduvad väiketootmisele ehk võimalustele üksikkaluritel ja väikestel ettevõtetel püütud kala väärindada.

Kalatoodete logistika - pakiautomaatide ja kullerite vahendusel, omab suurt potentsiaali, kuid vaja on hinnata sellega seotud väljakutseid ja riske. Sellise logistikaviisi kasutamine eeldab head temperatuuri jälgimist, mis on võtmetegur kalatoodete kvaliteedi ja ohutuse tagamise osas. Temperatuuriindikaatorite sobivuse hindamine erinevate kalatoodete juures kasutamiseks võimaldab viia tarbijateni parimate omadustega toote. Mugavamat kalatoodete kättetoimetamise viisi tervitad kindlasti tarbijad, eriti noored tarbijad ning ka ettevõtjad. Selline tarbijad-tooted-logistika uurimusteema on oluline kogu Eesti rannapüügi ja ka siseveekogude sektorile.

Projekti rahastavad PRIA ja Maaeluministeerium ning tegevused viiakse ellu ajavahemikul 02.09.2019 - 31.08.2021. 

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

SmartSea logo
Erasmus

Projekti SMARTSEA eesmärgiks on välja tötada interaktiivne magistriõppe programm tõusvale "targale merendussektorile" IKT ja IoT alaste pädevustega merendusspetsialistide koolitamiseks

Välja töötatav õppekava oleks ühe-aastane (60 ECTS) programm, millest 8 kuud on õpet ja 1 kuu praktikat merendussektori ettevõttes. Õppeained koondavad teemad infotehnloogiast, kaugseirest, meresõiduohutusest, merekeskkonnast jt. valdkondadest. 

Projekti jooksul töötatakse välja õppekava ning sellesse kuuluvad õppeained, pannakse kokku pakett laboratoorsete harjutuste juhenditega, kaardistatakse vajadused ja võetakse kasutusele SMARTSEA e-õppeplatvorm, sertifitseeritakse õppekava ning viiakse läbi esimene SMARTSEA õppekav testkurus. 

Projekt on rahastatud ERASMUS+ programmist. 

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

Erasmus

Mereülikoolide matemaatikaloengutes keskendutakse sageli selliste matemaatiliste probleemide lahendamisele, mis ei ole seotud tulevase merendusalase erialaga ning õpe on üldjuhul vaid klassiruumi-põhine ülesannete lahendamine. Seetõttu on tudengitel vähene motiveeritus matemaatikaloengutes pingutada, kuna tuntakse, et matemaatika ei ole vajalik tulevasel erialal edu saavutamiseks. Selle tulemusena on paljude merenduserialade matemaatikaeksamite õnnestumisprotsent madal.

Probleemi lahendamiseks keskendub ellukutsutud MareMathics projekt mereülikoolide matemaatikaõpetajate toetamisele läbi uute õppemeetodite välja töötamise ja kaasaegsete IKT lahenduste kasutamise. Projekti oodatud väljunditeks on:

- Uued meetodid, mis toetavad üliõpilaste matemaatiliste ja probleemilahendamise oskuste arengut, on välja töötatud;

- Kõrgem positiivse hindega sooritatud eksamite tase, madalam väljakukkumiste arv;

- Avalikkuse suurenenud teadvus matemaatika olulisusest ja kasutatavusest merendussektoris;

- Teadmiste ja parimate praktikate kogum õpetajatele, lektoritele, huvigruppidele üliõpilastele, k.a elukestev õpe.

Projekt on rahastatus ERASMUS+ programmi meetmest Strateegilise koostöö kõrghariduses. Projekti eelarve on 224 204 €, millest TalTech-i osa on 41 134 €.

Lõppenud projektid

 

 

Projektis “Search mission Coordinator and On-Scene Coordinator courses for international use” on Eesti Mereakadeemia koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Merevalvekeskusega Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (FRONTEX) toetuse raames välja töötamas kahte olulist kursust.
 

Esimene nendest on otsingu- ja päästetööde koordinaatorite (Search Mission Coordinator – SMC) kursus, mille eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi koordineerimaks otsingu- ja päästeopratsioone konkreetse juhtumi korral. Kursus vastab SMC tasemetele 5 ja 6 (juhtimine ja planeerimine).
 

Teine väljatöötatav kursus keskendub otsingu- ja päästetööde sündmuskoha koordinaatorite (On-Scene Coordinator – OSC) väljaõppele.  Kursus vastab tasemele 4 (lühiajalised teemad baasõppega).
 

Mõlemad kursused vastavad IAMSAR manuaalile, EU regulatsioonidele ning on vastavuses piirivalvurite kvalifikatsioonistandarditega ning elukestva õppe põhimõtetele.
 

Projekti kestuseks on oktoober 2017 – September 2018 ning toetuse suuruseks 54 666 €

Interreg CB_logo
BOOSTED_logo

Projekti BOOSTED - "Rakenduskõrghariduse õppekava Läänemere-piirkonna ühtse turismisektori kasvu toetajana" käigus viidi läbi uuring turismitöötajate oskuste ja pädevuste kaardistamiseks Soomes, Lätis ja Eestis, loodi rahvusvaheline e-õppemoodus (33 EAP-d) turismihariduses antavate pädevuste ühtlustamiseks Kesk-Läänemere piirkonnas ning koostati juhendraamat "Teachers' Guide to Tourism Curriculum Design and Delivery: Lessons Learned in Central-Baltic Area".

Projekti juhtpartneriks oli Satakunta Rakenduskõrgkool (Soome) ning partneriteks Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (Eesti), Läti Ülikool ja Vidzeme Rakenduskõrgkool (Läti). Projektiväliste partneritena olid kaasatud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Eesti ) ja Saimaa Rakenduskõrgkool (Soome). 

Projekti elluviimist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Interreg VA Kesk-Läänemere programm. 

Projekti kogueelarve oli 571 081,75 €, millest ERDF 460 684,29 €. 

Vaata lisaks: 

BOOSTED koduleht

Teachers' Guide to Tourism Curriculum Design

Seemnerahastusega projekt "Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning (MSPDAT)" on mõeldud rahvusvahelise koostöö edendamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiat rakendatavates valdkondades. MSPDAT-i eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö edendamine ökosüsteemi põhises mereruumi planeerimise protsessis. Ettevalmistavas faasis on kavas edasise infovajaduse ning olemasoleva info kasutatavuse kaardistamine, soovituste kogumi loomine keskkonnateabe parandamiseks ja kasutamiseks ning nende põhjal anda sisend mereruumi planeerimist reguleerivatesse dokumentidesse.
 

Eesti Mereakadeemia peamine fookus antud projektis on seotud hüdrograafia ning meresõiduohutuse alase teabega.