Site logo

TalTechis on erisusi õppekorralduse reeglites sisseastumisaasta järgi järgmise jaotuse põhjal:

 • kuni 2016/2017. õa-ni sisseastunud üliõpilased (reeglid kehtivad kuni 2020/2021. õa lõpuni);
 • alates 2017/2018. õa-st sisseastunud üliõpilased.

Loe täpsemalt

Tasuta õppimine
 

 • Tasuta on võimalik õppida nominaalkoormusega (30 EAP semestris) eestikeelsel õppekaval või sihtstipendiumiga õppekohal ingliskeelsel õppekaval.

 • Üliõpilased peavad sooritama igal semestril vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Koormuse hulka ei arvestata vabaõppemooduli ülejääki ega VÕTA-ga üle toodud aineid, mis on sooritatud enne immatrikuleerimist.

 • Nominaalkoormusest võib kumulatiivselt puudu jääda kuni 6 EAP-d, ilma et puuduvate punktide eest tuleks maksta. NB! Nominaalkoormuse täitmist kontrollitakse iga semestri lõpus. Enam kui 6 EAP sooritamata jätmisel esitatakse üliõpilasele arve, mis tuleb tasuda ka eksmatrikuleerimise korral. Puuduolevate ainepunktide eest tasumisel on ainepunkti hind 40 eurot.

 

Nominaalkoormus

EAP

Tasuta õppeks

I semestri lõpuks

30

24

II semestri lõpuks

60

54

III semestri lõpuks

90

84

IV semestri lõpuks

120

114

V semestri lõpuks

150

144

 

jne

jne

Eeldus: üliõpilane alustab täiskoormusega, tasuta õppes.
 

Vaata näiteid!
 

Näide 1

 • Esimesel semestril sooritab 27 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ja ei maksa midagi. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. Kahe semestri peale kokku on tal sooritatud 51 EAP mahus õppeaineid. Tasuta õppimise norm teise semestri lõpuks: 2 (semestrit) x 30 EAP = 60 EAP - 6 EAP = 54 EAP. Kolmandal semestril sooritab 33 EAP. Kolmanda semestri lõpuks on ta sooritanud 27+24+33= 84 EAP. Tasuta õppimiseks on vaja: 3 x 30= 90 – 6= 84 EAP, järelikult ei maksa midagi.

Näide 2

 • Esimesel semestril sooritab 20 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Maksab 24-20= 4 EAP eest. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. Maksab 54 –(20+24)= 10 EAP eest. Kolmandal semestril on ta osakoormusega üliõpilane ja maksab edaspidi vastavalt deklareeritud õppeainetele.

Näide 3

 • Esimesel semestril sooritab 24 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Ei maksa midagi. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. Maksab 54 –(24+24)= 6 EAP eest. Kolmandal semestril sooritab 24 EAP. Maksab 84-(24+24+24)= 12 EAP eest. Ja nii tema iga semestri lõpus makstav summa muudkui kasvab, kuni saab semestri lõpuks õpitud mahus nominaalkoormus miinus kuus ja ei maksa rohkem, täidab kogu õppekava ja lõpetab ülikooli või katkestab õpingud.

 

 • Osakoormusesse langedes on võimalik jätkata õpinguid tasu eest. Õppeainete eest tasumine toimub vastavalt deklareeritud ainepunktidele. 
 • Alla 7-aastase lapse vanem / puudega isik saab õppida tasuta eesitkeelsel õppekaval nominaalkoormuse nõuet täitmata. Küsi täpsemalt dekanaadist.

 

Õppeaine deklareerimine ja sooritamine

 • Iga õppeainet on võimalik tasuta deklareerida kuni kaks korda.

 • Deklaratsioon kehtib ühe semestri, s.t arvestused ja eksamid tuleb sooritada deklareerimissemestril.

 • Eksamiga lõppeval ainel on kolm eksamiaega, üliõpilasel on võimalus sooritada eksamit kuni kaks korda. Kehtima jääb viimane tulemus.

 • Õppeaine laiendatud ainekavas on kirjas, kuidas moodustub õppeaine tulemus ja millised on tähtajad.
   

Akadeemiline kalender

 • Kõik õppetööd puudutavad olulised tähtajad on kirjas akadeemilises kalendris.

 • Teaduskonnas on õigus kehtestada täpsustav ajakava (nt lõpetamisega seotud ajagraafik).
   

VÕTA

 • Varasemate õpingute arvestamiseks õppekava täitmiseks tuleb esitada ÕIS-is VÕTA taotlus.

 • Varasemaid tasemeõppe sooritusi, töökogemusest või täienduskoolitusest õpitut ei arvestata semestri koormusesse. NB! Alates 01.08.20 esitatud VÕTA taotluste alusel arvestatud ainepunktid lähevad õppekoormusesse.

 • VÕTA-ga arvestatu täidab õppekava.

 • VÕTA on tasuline, v.a pärast 01.09.1995 TalTechis sooritatud õppeainete taotlemisel.
   

Akadeemiline puhkus

Üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingute jooksul järgmistel juhtudel:

 • õpingukava/deklaratsioon on tähtajaks esitamata

 • omal soovil (avaldus esitada ÕIS-is)

 • esimesel semestril on sooritusi vähem kui 15 EAP-d

 • õppeaasta lõpuks on osakoormuse nõue täitmata

 • ebaväärika käitumise tõttu

 • õppeteenustasu on maksmata

Tasuta saab õppida:

 • õppekaval, kus pakutakse tasuta õpet;

 • täiskoormusega/nominaalkoormusega sõltuvalt õppekavast, kui oled alustanud õpinguid tasuta;

 • täiskoormuse/nominaalkoormuse nõuet täitmata alla 7-aastase lapse vanem ja puudega isik. Küsi täpsemalt dekanaadist.

 

NB! Majandusteaduskonna üliõpilane (v.a logistika) – tasuta õppimine on võimalik ainult nominaalkoormust täites!

Semester EAP

I semestri lõpuks

30
II semestri lõpuks 60
II semesti lõpuks 90
IV semestri lõpuks 120
  jne

Näide:

Esimesel semestril deklareerid aineid 30 EAP, aga sooritad 15 EAP mahus, seega tasud 30–15=15 EAP eest. Teisel semestril deklareerid 30 ja sooritad aineid 25 EAP mahus, seega tasud 60–(15+25)=20 EAP eest. Kuna korduvdeklareerimine on tasuline, siis esimesel õppeaastal deklareeritud, aga sooritamata ained 20 EAP ulatuses tuleb uuesti deklareerida täiendusõppurina, seega tasud täiendusõppurina deklareerides ette nähtud ainepunktitasu. Kuna täiskoormuse nõue on õppeaastas vähemalt 45 EAP-d, aga tehtud sai ainult 40, siis langed teisest õppeaastast osakoormusele ja hakkad maksma vastavalt semestriks valitud õppeainete ainepunktide mahule.
 

Õppekoormus ja deklareerimine

 • Õppeaasta lõpus arvestatakse sooritatud punktid kokku ja määratakse nende põhjal koormus järgmiseks õppeaastaks. Koormuse hulka ei arvestata vabaõppemooduli ülejääki ega VÕTA-ga üle toodud aineid, mis on sooritatud enne immatrikuleerimist.

 • Osakoormusesse langedes on võimalik jätkata õpinguid tasu eest. Õppeainete eest tasumine toimub vastavalt deklareeritud ainepunktidele. Eksmatrikuleerimise korral enne poolsemestri lõppu tuleb tasuda 50%, pärast poolsemestri lõppu 100% arvest.

 • Deklaratsioon kehtib ühe semestri, s.t arvestused ja eksamid tuleb sooritada deklareerimissemestril.

Korduvdeklareerimine

 • Korduvdeklareerimine toimub ÕIS-is täiendusõppurina (ehk avatud ülikooli kaudu) ja on tasuline.

 • Tasumine toimub avatud ülikooli hinnakirja järgi.

 • Kui üliõpilane on kandnud semestri jooksul avatud ülikoolis sooritatu enne semestri lõppu ÕIS-is oma õppetulemustesse, arvestatakse sooritatut semestri koormuses.

 • Tasu eest õppiv üliõpilane saab õppeainet korduvdeklareerida üliõpilasena.

Akadeemiline kalender

 • Alates 2017/2018. õa sügisest ei ole enam põhi- ega lisaeksamisessiooni, vaid üks eksamisessioon, mille jooksul pakutakse ühes aines kolm eksamiaega, üliõpilasel on võimalus sooritada eksamit kaks korda.

VÕTA

 • Varasemate õpingute arvestamiseks õppekava täitmiseks tuleb esitada ÕIS-is VÕTA taotlus.

 • Varasemaid tasemeõppe sooritusi, töökogemusest või täienduskoolitusest õpitut ei arvestata semestri koormusesse. NB! Alates 01.08.20 esitatud VÕTA taotluste alusel arvestatud ainepunktid lähevad õppekoormusesse.

 • VÕTA-ga arvestatu sobib siiski õppekava täitmiseks.

 • VÕTA on tasuline, v.a pärast 01.09.1995 TTÜ-s sooritatud õppeainete taotlemisel.

Akadeemiline puhkus

Üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingute jooksul järgmistel juhtudel:

 • õpingukava/deklaratsioon on tähtajaks esitamata

 • omal soovil (avaldus esitada ÕIS-is)

 • esimesel semestril on sooritusi vähem kui 15 EAP-d

 • õppeaasta lõpuks ei ole täitnud osakoormuse nõuet

 • ebaväärika käitumise tõttu

 • õppeteenustasu on maksmata

Abstract photo

Küsimuste korral pöördu dekanaati