Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Ühe hoone sileda fassaadi all vonkleb sadu torusid, mis keerulisi süsteeme moodustades juhivad puhast vett sisse ja reovett välja, ventileerivad õhku ja reguleerivad temperatuuri. Need keerulised süsteemid tagavad, et inimesed üldse majades tegutseda ja tervislikult elada saaksid. Kas sulle meeldiks olla insener, kes oskab selliseid süsteeme projekteerida ning annab seeläbi hoonele elamisväärse "sisu"? Uuri lähemalt, mida hoonete sisekliima ja veetehnika erialal õpetatakse ning kes sinust saab!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti.

Eriala sisu

Hoonete sisekliima ja veetehnika õppimine annab sulle laiapõhjalised teadmised, kuidas hoonete tehnosüsteemid toimivad ja kuidas mõjutada hoonete energiatarbimist. Õpe hõlmab nii hoonete sisekliima tagamist kütte, jahutuse ja ventilatsiooniga kui ka veevarustuse, reovee ja keskkonnatehnikaga seotud teemasid.

Koos üldiste insenerioskuste omandamisega saad oskused, kuidas kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid, mida pole võimalik saavutada ilma oskuslikult kavandatud, ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemideta. Hoone tehnosüsteemide ja energiatõhususe arendamine on üks ehitussektori kiiremini arenevaid valdkondi.

Vee ja keskkonnatehnika õppimine annab väga head teadmised sellest, kuidas saadakse tarbimiskõlbulik vesi ning kuidas see peale kasutamist keskkonda kahjustamata tagasi loodusesse juhitakse. Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid on tegevad pea kõikide hoonete kavandamisel ja ehitamisel ning linnade ja asulate vee- ja reoveepuhastite, välisvõrkude planeerimisel, projekteerimisel, rajamisel ja uuendamisel.

Üle kolmandiku sinu õppest on praktiline. Harjutad tarbevee ja reovee võrkude ning puhastuse projektide koostamist ning külastad pooleliolevaid ehitusobjekte. Veekeemia laboris saad analüüsida pinna-, põhja- ja heitvee koostist, teha uurimustöid ja põnevaid eksperimente. Innovaatilises liginullenergia laboris analüüsitakse, mõõdetakse ja häälestatakse liginullenergia hoone võimalikke kütte, jahutuse- ja ventilatsioonisüsteeme. Samuti saad kasutada ventilatsioonilaborit ning päikesekiirguslaboris on võimalik testida päikesekiirguse mõju energiatõhusa hoone kavandamisel.

Teeme oma uutes laborites koostööd arhitektide ja ehitusinseneridega ning see kõik annab sulle suurepärase teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse erialaseks tööks. Väga heal ideel on võimalus jõuda ka reaalsesse tootmisesse!

Peale ülikooli lõpetamist oskad analüüsida vee, õhu, pinnase ja jäätmetega seotud keskkonnaprobleeme ja leida sobivaid tehnilisi lahendusi negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja ennetamiseks. Oma teadmisi kasutades saad vahetult kaasa aidata keskkonnasõbraliku majanduse, puhtama tootmise ning parema elukeskkonna kvaliteedi kujundamisele!

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Kas sobib mulle?

Oma laialdaste teadmiste tõttu on meie lõpetajate rakendusvaldkond lai ja sul on tulevikus väga erinevaid töövõimalusi alates tööde projekteerimisest ehitamise, hoolduse või konsultatsioonide andmiseni.

Heal projekteerijal on näiteks suur süvenemis- ja keskendumisvõime. Samuti peab ta olema innovaatiline uute lahenduste välja mõtlemisel ja nende rakendamisel, sest sisuliselt iga projekt on ainulaadne ja esitab uue väljakutse. Võimekal objekti- ja projektijuhil peab olema hea suhtlemisoskus, et leida kompromisse nii arhitekti, inseneri kui ehitaja vahel. Hea pingetaluvus ja püsivus tulevad ainult kasuks.

See eriala sobib nii meestele kui naistele. Mitmed meie diplomiga naised töötavad projekteerijate ja järelevalvespetsialistidena, samuti tegutsevad tootearenduses ja müügisektoris.

 

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Linnastumise tõttu vajatakse eriala spetsialiste järjest rohkem. Puhta joogivee ja hästitoimivate vee- ja reovee puhastussüsteemide tagamine on tervisliku elukeskkonna säilimiseks esmatähtsusega. Hoonete sisekliima ja energiatõhususe parandamine on vältimatu, kui soovime võidelda kliimasoojenemisega ning tagada meeldiv ja tervislik keskkond nii toas kui ka õues. Lisaks uute hoonete ehitamisele tuleb vanu süsteeme rekonstrueerida ja olemasolevaid hooneid hooldada. Meie lõpetajad töötavad kesktaseme, tippjuhi või spetsialistina. Nad teostavad omanikujärelevalvet, on projekteerijad, ehitus-, objekti- või projektijuhid ning konsultandid. Meie vilistlaste stardipalk on suurem Eesti keskmisest palgast

Tuleviku tööandjatena võib nimetada suuri ehitusfirmasid nagu Merko, Astlanda, Nordecon, K-Projekt, Sweco või YIT, Uponor Eesti, PipeLife või ETSNord. Samuti vajatakse meie eriala spetsialiste, vee-ettevõtetes, näiteks AS Tallinna Vesi või AS Rakvere Vesi, avalikus sektoris Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis ning kohalikus omavalitsuses.

Hoonete tehnosüsteemide ehk kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning hoonesisese ja –välise veevarustuse ja kanalisatsiooni valdkonna spetsialistina on sinu töövõimalused järgnevad:

  • projekteerija ja konsultandi esmane ülesanne on osaleda hoonete kavandamise protsessis, et tagada nende toimimine ja energiatõhusus. Lisaks tuleb arvutada, kavandada ja kirjeldada projektis tehnosüsteemid, mille alusel need valmis ehitatakse;

  • tehnosüsteemide ehitamine ja hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimine;

  • süsteemide rajamise järelevalve ülesandeks on teha kindlaks, et kõik süsteemid on välja ehitatud vastavalt projektile;

  • seadmete ja materjalide müügitöö;

  • süsteemide hoolduse ja häälestamise spetsialsti tööks on tehnosüsteemide hooldamine, parandamine ja seadistamine;

  • tootearendaja tööks on paremini toimivate tehnosüsteemide komponentide välja arendamine ja katsetamine.

Hoonete sisekliima ja veetehnika õppekaval kestab õpe viis aastat. Lõpetamisel saad magistrikraadi ja diplomeeritud veevarustus- ja kanalisatsiooni- ning kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri esmakutse (7. tase). See tähendab, et tohid töötada vaid volitatud inseneri juhendamisel ega tee iseseisvaid otsuseid. Seetõttu soovitame esmase kutse tasandilt end edasi arendada volitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniinseneriks, et saaksid iseseisvalt töötada keerukamate ja huvitavamate projektidega. Igal juhul tagab kutsestandardi omamine seda, et sinu teadmised ja oskused on võrdselt hinnatud nii siin kui seal pool piiri.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:


Martin Thalfeldt
martin.thalfeldt@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Aive Evart
620 3521
aive.evart@taltech.ee