Site logo

Meie planeedi ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende eluea vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Tule õppima eriala, mis on mitmekülgne, erakordselt huvitav ja tööturul väga oodatud!

Euroopa Liidus ja Eestis on ettevõtted rakendamas tööstusökoloogia põhimõtete alusel loodud ringmajanduse ärimudelit. See koosneb tootmis- ja tarbimissüsteemidest, milles tekib võimalikult vähe kadusid ja kus kogu ressurss läheb taaskasutusse, ringlusse või uute toodete tootmisse.

Tööstusökoloogia magistriõppekaval koolitataksegi spetsialiste, kellel on laialdased teadmised tööstusökoloogia põhimõtetest, ringmajanduse ärimudelist; kes on ette valmistatud tööks nii suurtes kui väikestes tootmisettevõtetes ning kes suudavad läbi lüüa ka teistes lähedastes valdkondades.

Tööstusökoloogia magistriõppe töökorraldus sobib hästi töötavale tudengile. Suur osakaal on e-õppel. Auditoorne õppetöö toimub tsükliõppena Tartus iga kahe nädala tagant nädalalõppudel (reedel ja laupäeval või kokkuleppel tudengitega). Kuna tudengite rühmad on väikesed, on õppejõududel võimalik üliõpilastega ka individuaalselt tegeleda. Samuti on Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis erinevad laborid seadmetega, et viia läbi õppetööd kui teaduslikke uurimistöid. Pane tähele – viiele parima testitulemusega sisseastujatele maksame nende õpingute alustamise toetamiseks ühekordset stipendiumi.

Olulised erialaained

Aine annab ülevaate tööstusökoloogia kui teadusdistsipliini tekkepõhjustest, ajaloost, uurimisobjektist ning uurimismeetoditest, selgitab ja analüüsib ressursside liikumist tootmises ja tarbimises, tutvustab keskkonna ja majandustegevuse integreerimise võimalusi ning tööstusökoloogia töövahendeid.

Saad ülevaate tööstuslike ökosüsteemide kontseptsioonist ning erinevatest rakendustest, õpid analüüsima aine- ja energiavooge tööstuslikus ökosüsteemis.

Omandad teadmised toote, protsessi või teenuse konstruktsiooni mõju kohta toote valmistamisest, turustamisest, tarbimisest ja utiliseerimisest tulenevatele keskkonnamõjudele; saad teadmised materjalide ja energia efektiivse kasutamise võimalustest.

Kursus annab ülevaate olelusringi hindamise põhiprintsiipidest ja metoodikast ning selgitab seoseid tööstuslike ja keskkonnaprotsesside vahel; üliõpilane saab teadmised ja praktilised oskused keskkonnakaitseliste, majanduslike ja tehnoloogiliste aspektide integreerimiseks probleemide analüüsil.

Kursus annab teadmised tootmiseks vajalikest ressurssidest, nende hankimisest, tootmisprotsessidest ja tootmistehnoloogiast nii Eestis kui ka maailmas, samuti alusteadmised logistikast, sh. tootmislogistika ja rohelise logistika põhimõtetest.

Siin õpid tundma ja rakendama olulisemaid keskkonnatehnoloogiaid ning hindama nende sobivust konkreetses olukorras.

Kursuse läbimisel saadakse teadmised energia olemuse, esinemisvormide, energiaallikate kohta, samuti energia muundamise, jaotamise, salvestamisega seotud protsesside kohta; õpitakse tundma olulisemaid energiaallikaid ja -ressursse.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus

Kandideerimise nõuded: test

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui testi tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Euroopa ja Eesti majandus liigub ringmajanduse ärimudeli suunas, kus kaasatakse innovaatilisi lahendusi ja juba toote disainimisel arvestatakse kogu tema olelusringiga. Järjest enam suureneb vajadus spetsialistide järele, kes valdavad tööstusökoloogia põhimõtteid ja oskavad rakendada ringmajanduse mudelil põhinevaid meetodeid nii tootmises kui tarbimises. Tööstusökoloogia magistriõppekava on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti ühiskondlike arengutega, tööstusökoloogid on juba praegu otsitud eksperdid ja tulevikus kasvab vajadus nende järgi tööturul veelgi.

Meie lõpetajad töötavad tootmisettevõtetes, keskkonnaprobleemidega tegelevates ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes ja keskkonnateenistustes.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Annely Kuu
620 4809
annely.kuu@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Kaie Lehtme
620 4804
kaie.lehtme@taltech.ee