Site logo

Kes on tuutorid?

Tuutorid on vanemate kursuste üliõpilased, kes aitavad nooremaid üliõpilasi ülikooli puudutavates küsimustes. Tuutori poole saab pöörduda nii õppimisalaste kui ka isiklike muredega.

Sarnaselt professionaalsetele nõustajatele ei tee tuutor üliõpilase eest ära tema töid ega otsuseid, kuid on hea kuulaja ja nõustaja ning suunab vajadusel edasi.

Veebruaris 2020 alustab uus tuutorite suhtlemiskoolituse kursus, rohkem informatsiooni leiad meie lehelt liitumise alt.

Tuutorprogramm kestab 2 semestrit: kevadsemestril läbid koolituse ja sügissemestril praktika. Aine deklareerimine toimub sügissemestril.

Ootame kõiki tudengeid meiega liituma!

Kes on rebaseabid?

Rebaseabi on aktiivne üliõpilane, kes aitab tuutoreid eelnädalal tuutoritundide korraldamisel ja nõustab rebaseid semestri esimestel nädalatel.

Koos tuutoritega korraldatakse kaks tuutoritundi.
Rebaseid nõustatakse õppetööd puudutavates küsimustes (suurem osa tööst toimub eelnädalal ja septembris).


Kuidas saada rebaseabiks?

Täpsem info tulekul.
 

Mida rebaseabiks olemine Sulle annab?

 • Saad teha lisaks tavalisele kooliskäimisele midagi huvitavat.

 • Saad lihvida oma esinemisoskust

 • Arendad oma suhtlemis- ja nõustamisoskusi.

 • Orienteerud vabalt TalTech õppekorralduses, mis on kasulik ka Sulle endale!

 • Saad tuttavaks lahedate inimestega.

 • Saad aidata teisi tipikaid :)

Rebaseabi projektis osalemine on suurepärane võimalus arendada oma suhtlemis- ja esinemisoskust!

Soovin saada tuutoriks

Kas mäletad oma esimest päeva TalTech-is? Kulus enamik Sinu ajast linnakus orienteerumisele ja mõtisklemisele, kuidas ÕIS-is õppeainetele registreerida? Oleksid tahtnud kellegi käest nõu küsida? Täna võid ise see inimene olla, kes oskab rebaseid aidata - TULE TUUTORIKS!

Veebruaris 2020 alustab uus tuutorite programm koolitusega! Suhtlemiskoolitus toimub kahes grupis (grupi toimumiseks 10 osalejat).

Kuidas tuutoriks saada?

 1. Täida ankeet hiljemalt 13. veebruariks! 

 2. Läbid koolitusprogrammi ning saadki uusi tudengeid aidata!

Suhtlemiskoolituse grupid käivad koos kolmapäeviti (veebruar-aprill) ja neljapäeviti (veebruar-aprill)

Tuutorprogramm kestab 2 semestrit:

 • kevadsemestril läbid koolituse (suhtlemiskoolitus, õppekorraldus, avalik esinemine)

 • sügissemestril praktika

Tuutorprogrammi läbimise eest saab ka taotleda 3 EAPd. Aine deklareerimine toimub sügissemestril.

Tuutorid

Registreeri tuutoriks siin

Täida tuutoriankeet

Mida peab tuutorprogrammist teadma?

Siit leiad veel olulist lisainfot, mida pead teadma, kui soovid saada tuutoriks.

 • olla teiste üliõpilaste jaoks kasulik;
 • tuua oma ellu vaheldust;
 • saada tuttavaks uute inimestega;
 • arendada oma suhtlemis- ja nõustamisoskuseid;
 • saada esinemiskogemuse ja arendada oma esinemisoskust;
 • koguda ühe semestri eest 3 EAP-d.
 • Kuidas tuutoriks saada?

Tuutoriprogrammil on kaks osa, koolitus ja praktika.

Tuutorikoolitus koosneb

 1. kaheksanädalasest suhtlemiskoolitusest (tunnid toimuvad kord nädalas õhtusel ajal vastavalt graafikule), mille käigus õpid tuutorile vajalikke suhtlemis- ja nõustamisoskusi.
 2. praktilisest koolitusest, kus räägitakse õppekorraldusest, tutvutatakse TTÜ tugistruktuuri, õpetatakse avalikku esinemist ja seda, kuidas valmistada ette tuutortunde, luua grupitunnet ja muud praktilikseks tuutoritööks vajalikku.


Tuutoripraktika kestab kaks semestrit. Kõige aktiivsem aeg on õppeaasta eelnädal ning september.

 1. valmistad ette ja korraldad eelnädalal kaks tuutoritundi;
 2. osaled septembris supersivioonis, kus arutatakse, mis läks hästi ja mida saaks järgmisel korral paremini teha, jagatakse muresid ja rõõme;
 3. oled rebastele kättesaadav e-posti vahendusel või Facebook Messengeris;
 4. jälgid Facebookis oma grupi/gruppide tegevust ja õpingutega kohanemise protsessi, saadad rebastele olulist ülikoolialast infot ning oled ise aktiivne neid aitama;
 5. esitad detsembris tuutoraruande (vajalik, kui soovid 3 EAP-d).

 

Tere tulemast tuutoriks!

 

Tuutorite koolitusprogramm koosneb suhtlemiskoolitusest ja erinevatest teemapõhistest koolitustest.

Teemapõhised koolitused katavad teemasid: õpingukorraldus, TalTech tugisüsteem, avalik esinemine, tuutoritundide läbiviimine, grupitunde loomine, suhtlemismängud jne.


Suhtlemiskoolituse osa koosneb 8 sessioonist ja selle kogupikkuseks on 26 akadeemilist tundi. Kava on kokku pandud Oxfordi ülikooli Peer Support programmi järgi ning kohandatud Eesti vajadusele.

Enne uue õppeaasta algust toimuvad tuutoritele koolitused, kus jagatakse infot õppekorralduse kohta ja aruatatkse üheskoos läbi tuutoritundide sisu ja läbiviimise korraldus. Tuutoritele pakume kogu tegutsemisaja jooksul mitmeid temaatilisi koolitusi ja infotunde.


Tuutorite koolituse suhtlemiskoolitusel käsitletavad teemad:


1. Sissejuhatus tuutorikoolitusse

Sessiooni lõpuks hakkavad üliõpilased tööle grupina. Paika on pandud koostöö reeglid ja suhtlemise normid. Lahti on seletatud konfidentsiaalsuse põhimõte ja piiritletud vajalikud oskused, mille omandamisele tuleb terve kursuse vältel tähelepanu pöörata.

2. Võõraga tutvumine. Tulemuslik küsitlemine. Positiivne, toetav ja tõrjuv käitumine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilasel kujunenud arusaam barjääridest ja hirmudest, mis inimesel tekivad kohtudes võõraste inimestega ning on omandanud oskuse aidata neid ületada. Üliõpilane on tutvunud erinevate küsimuste tüüpidega ning läbi harjutuste omandanud kogemuse neid kasutada erinevat tüüpi vestluste käigus. Harjutuste abil on suurenenud arusaam enda käitumisest ja ettekujutus sellest, millisena teised teda tajuvad.

3. Mitteverbaalne kommunikatsioon. Tunnete äratundmine ning nimetamine. Kuulamisoskus.

Sessiooni lõpuks on üliõpilasel kujunenud arusaam mitteverbaalse kommunikatsiooni rollist suhtlemisel, paranenud on oskus kontrollida oma mitteverbaalset käitumist ning mõista mitteverbaalsete käitumismärkide tähendust ja emotsioonide väljendamist. Üliõpilane oskab paremini hinnata nii enda kui teiste kuulamisoskust ning on endale teadvustanud valdkonnad, mis vajavad parandamist.

4. Probleemi teadvustamine, mure jagamine. Nõuandmine vs. aktiivne kuulamine. Otsustamine. Väärtuste selgitamine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilane omandanud aktiivse kuulamise oskuse, seejuures parandanud küsimuste esitamise oskust ning õppinud andma tagasisidet. Üliõpilane on saanud ka teadmised erinevate kuulamise viiside kohta ning mõistnud nende rakendamise vajadust erinevates situatsioonides. Läbi harjutuste on üliõpilasele tekkinud arusaam oma väärtustest ning ta oskab hinnata vajadust mõista teiste väärtusi ning erinevusi inimeste väärtussüsteemides.

5. Suhtlemine erinevate põlvkondadega. Erineva võimubaasiga inimestega suhtlemine.

Sessiooni lõpuks on üliõpilane õppinud kasutama oma kuulamisoskust erinevates situatsioonides ning mõistab selle olulisust erinevate inimestega suheldes. Üliõpilane mõistab, kuidas hea kuulamisoskus on ka vahendiks oma käitumise kontrollimiseks ja kujundamiseks situatsioonile vastavalt.

6. Enesekehtestav käitumine.

Sessiooni lõpuks oskab üliõpilane eristada nelja käitumisvormi, teades nende käivitumise põhjuseid ja võimalikke tulemusi ning oskab hinnata teiste reaktsioone neile käitumisvormidele. Sessiooni vältel on üliõpilased harjutanud enesekehtestavat käitumist ning oskavad anda objektiivset tagasisidet mõistes teise võimalikke reaktsioone sõnumile. Mõistavad enesekehtestava käitumise osa abistamise situatsioonis.

7. Positsioon ja roll peres. Pereprobleemid ja nende kandumine teistesse suhetesse.

Üliõpilane mõistab peresuhete rolli käitumisele väljaspool kodu ning mõju teistele sotsiaalsetele suhetele. On õppinud tundma erinevaid peretüüpe ning neis kujunenud suhteid. Oskavad ära tunda pereprobleemide mõju koolikäitumisele. Oskavad hinnata tolerantsuse ja empaatia rolli teiste positsioonide mõistmisel. Oskavad mõista oma peresisese rolli mõju oma käitumisele.

8. Stereotüüpide mõju käitumisele. Erisustega arvestamine. Kultuurilised erinevused.

Sessiooni lõpuks mõistab üliõpilane stereotüüpide kujunemise mehhanisme ning nende nii positiivset kui negatiivset mõju käitumisele. On enam teadvustanud neid stereotüüpseid hoiakuid, mis mõjutavad tema otsuseid ja arusaamisi.

9. Kriisid ja kriiside teadvustamine. Emotsioonide juhtimine. Kuulamisoskus. Suitsidaalse käitumise äratundmine ja suitsiidide ennetamine ülikoolis.

Sessiooni lõpuks teab üliõpilane kriisi kulgemise etappe, inimese emotsionaalseid ja füüsilisi reaktsiooni kriisile. Oskab teise käitumise järgi hinnata kriisiseisundit. Harjutustes lihvitakse kuulamis- ja reflekteerimisoskusi, mis on vajalikud kriisis olevate üliõpilaste toetamiseks.

10. Nõustamise põhimõtted. Piiride seadmine. Takistused abistamisel. Kursuse kokkuvõte.

Sessiooni käigus õpetatakse nõustamise põhimõtteid ja piiride ning reeglite seadmise vajadust. Kursuse lõpus tehakse kokkuvõtted ja hinnatakse ootuste realiseerumist. Üliõpilased hindavad oma oskuste arengut ning panevad paika eesmärgid oma oskuste edasiseks parandamiseks.

 

Kui kaua tuutorina tegutsen?

Tuutorina tegutsemine kestab soovitavalt sinu õpingute lõpuni ning alati ootame sind ka vilistlasena kaasa lööma. Pärast koolituse läbimist eeldame tegutsemist vähemalt semester, eelistatult kaks.

Millised on tuutori kohustused?

Tuutor läbib tuutorikoolituse.
Tuutor on tudengitele kättesaadav.
Tuutor viib eelnädalal ja enne punase joone päeva läbi tuutoritunnid.
Tuutor on meililistis tuutor@tipikas.ee ja vastab sinna listi laekunud üliõpilaste küsimustele.
Tuutor kirjutab oma tuutorluse aine arvestamiseks (peale esimest tegutsemisaastat) aruande oma tuutoritegevusest, sh ideed ja ettepanekud tuutortegevuse arendamiseks. Aruanne tuutoritegevusest saadetakse tuutorite koordinaatorile.

Kas saan tegevuse käigus abi ja tuge?

Kogu tegutsemisaja jooksul toimuvad tuutoritele kovisiooni ja supervisioonigrupid, kus analüüsitakse enda ja teiste kogemusi ning leitakse lahendusi keerulistele olukordadele.

Tuutoritele on toeks ja koostööpartneriks kogu TalTech nõustajate võrgustik.

Kontakt

Küsimuste korral pöördu meie tuutorite koordinaatori poole:

Tuutorite kontaktid

Kui sul on õppetöö või ülikoolielu kohta küsimusi, saad oma eriala tuutoriga ühendust võtta!