Site logo

Doktorandile

Doktoritööle esitatavad nõuded ja vormistamine

25. oktoobril 2017.a. avaldatud rektori käskkirjaga on ülikoolis kehtestatud Doktoritöödele esitatavad nõuded ja vormistamise kord, mis on leitav siseveebist. Kasutusel on Wordi ja LaTeX mallid.

Doktorant esitab kirjastusele doktoritöö käsikirja vähemalt kuu aega enne kaitsmist koos dekaani korraldusega kaitsmisele lubamise kohta. Dekaani korralduse võib tuua kirjastusse paberkandjal või saata digiallkirjastatud dokumendina.

Doktoritöö tuleb saata kirjastusse e-postiga mirjam.piik@taltech.ee või tuua mälupulgal. Töö tuleb esitada Wordi dokumendina, lisad pdf-vormingus. Pildid, joonised jms võib vajadusel lisada jpg-, png- või tiff-vormingus. Kui kasutatud on LaTeX malli, siis tuleb esitada terviklik pdf-fail sh lisad.

Kirjastuses vaadatakse üle doktoritöö vormindus, kujundatakse ja küljendatakse fail tervikuks, lisatakse kirjastuse logod, järjekorranumber, ISBN- ja ISSN-numbrid, konverteeritakse töö pdf-formaati ning kujundatakse kaaned. Doktoritöö peab olema TalTechi raamatukogu digikogus kättesaadav üks kuu enne kaitsmist. Doktoritöö saadab digikokku kirjastamisspetsialist. Doktoritöö elektrooniliseks avaldamiseks sõlmitakse doktorandiga autorileping. Autorilepingu sõlmib ainespetsialist Katri Mägi, e-mail  katri.magi@taltech.ee.

 

Doktoritöö trükkimine

Enne doktoritöö trükkimist tuleb esitada kirjastusele tellimiskiri. Tellimiskirjas peab olema kirjas, kas töö tuleb must-valges või värvitrükis. Tööd saab trükkida ka osaliselt värvitrükis, sellisel juhul on tellimiskirjas värvitrükis lehekülgede koguarv ja doktorant peab värviliste lehekülgede numbrid kirjastusse saatma. Doktoritöö trükiarvuks on eksemplaride arv, mille soovite ise kätte saada. Tellimiskirjal peab olema struktuuriüksuse juhi allkiri.

Alates 2018.a. toimub doktoritööde trükkimine ülikooli lepinguliste riigihankepartnerite kaudu. Sellega seoses ei ole enam proovitrükki ette nähtud. Doktoritööde hind sõltub trükiarvust, mahust ja töö värvilisusest. Üldjuhul saadame doktoritööd trükki kaitsmise järjekorras ning trükitud tööd saavad valmis kaks nädalat enne kaitsmise kuupäeva kui ei ole teisiti kokku lepitud. Küsimuste korral kirjutage mirjam.piik@taltech.ee või helistage 620 2677.