Site logo

Vastuvõtu üldinfo

Doktoriõppesse võivad kandideerida isikud, kellel on magistikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Vastuvõtu üldpõhimõtted on kehtestatud üliõpilaste vastuvõtueeskirjas. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras etteantud doktoritööde teemadele või tööstusdoktorantuuri põhimõtetest lähtuvalt.
Väljaspool ülikooli töötavad ning oma teadustöö teemat uurivad isikud on oodatud doktoriõpinguid läbima ning kraadi kaitsma eksternina.

Vastuvõtt doktoriõppesse toimub Tallinna Tehnikaülikoolis aastaringselt läbi kolme vastuvõtuperioodi. Kandideerida saab neil perioodidel ainult läbi ametliku kandideerimiskeskkonna Glowbase. 

Doktoriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis on tasuta. Täiskoormusel õppivatele doktorantidele on ülikooli poolt tagatud riigipoolne doktoranditoetus 660 € kuus vastavalt õppetoetuste ja õppelaenu seadusele. 

Väljakuulutatud teemadele vastu võetud doktorantidele on lisaks riiklikule doktoranditoetusele tagatud ka juhendaja poolne lisarahastus kas töötasu (nooremteaduri ametikoht) või lisastipendiumina. See eeldab täishõivega teadustööle pühendumist 4 aasta jooksul.
Konkursid on välja kuulutatud ülikoolis kasutusel olevas kandideerimiskeskkonnas Glowbase doktoritöö teemade põhiselt. Valida saab ühe õppeprogrammi sees kuni kaks teemat, millele soovitakse kandideerida. Kokku saab valida teemasid kahe õppeprogrammi seest.
Vastu võetakse konkursiti moodustatud paremusjärjestuse alusel. Paremusjärjestuse moodustamisel võetakse arvesse kandidaadi akadeemilisi võimeid, tulemusi ning motivatsiooni konkursile esitatud dokumentide ning juhendajaga läbiviidud vestluse alusel. 

Tööstusdoktorantuur tehnikaülikoolis tähendab:

 • ettevõtte/asutuse ja ülikooli vahel on toimiv teaduskoostöö, on sõlmitud või sõlmitakse koostöö-, uuringu-, teenuse- või muu teadus,-arendustöö leping
 • doktoriõppesse kandideerijal on kehtiv tööleping ettevõtte/asutusega, tema töö asutuses on tihedalt seotud tulevase doktoritööga
 • ettevõtte/asutuse poolt on määratud isik, kes vastutab ettevõtte/asutuse poolsete teadus- ja arendustöö eesmärkide täitmise eest (kaasjuhendaja või konsultant). Kaasjuhendaja peab vastama ülikooli poolt juhendajale kehtestatud nõuetele (doktorikraad), konsultandilt doktorikraadi ei nõuta
 • täiskoormusel õppivale doktorandile on ülikooli poolt tagatud igakuine riiklik doktoranditoetus
 • tööstusdoktorantuuri õppekohal võib õppida ka osakoormusel, sellisel juhul on õppeaeg kuni 6 aastat

Vaata lisaks tööstusdoktorantuuri kohta: https://www.taltech.ee/doktorandile/toostusdoktorantuur

Vastuvõtt tööstusdoktorantuuri kohtadele toimub vastavalt vastuvõtueeskirja nõuetele. Lisainfot saab juhendajalt ja doktoriõppe programmijuhilt.

Kõik magistrikraadiga ning väljaspool ülikooli töötavad isikud, kes soovivad doktoriõpingud läbida töö kõrvalt ning oma uurimistöö teemaga, on oodatud kraadi kaitsma eksternidena. Eksternina saate kraadi kaitsta ka juhul, kui olete juba doktoriõpingutes osalenud, kuid mingil põhjusel katkestanud.
Eksternina saate õppekava läbida avatud ülikooli kaudu ning doktoritöö kaitsmine toimub tavakorras. 
Eksternina alustamiseks on teil vaja leida ülikoolist endale doktoritöö juhendaja. Selleks võite ühendust võtta otse potentsiaalse juhendaja või doktoriõppe programmijuhiga.
Avatud ülikooli vastuvõtu tähtajad leiate avatud ülikooli kodulehelt.

2020/2021 vastuvõtu taotlusvoorud

I taotlusvoor

Dokumentide esitamine
 1. juuni - 3. juuli 2020

Vestluste läbiviimise tähtaeg
30. juuli 2020

Kandidaatide kinnitamine
31. juuli 2020

Immatrikuleerimise tähtaeg 
28. august 2020

II taotlusvoor

Dokumentide esitamine
 1. september - 2. oktoober 2020

Vestluste läbiviimise tähtaeg
29. oktoober 2020

Kandidaatide kinnitamine
30. oktoober 2020

Immatrikuleerimise tähtaeg 
10. november 2020

III taotlusvoor

Dokumentide esitamine
 16. november - 16. detsember 2020

Vestluste läbiviimise tähtaeg
31. detsember 2020

Kandidaatide kinnitamine
15. jaanuar 2021

Immatrikuleerimise tähtaeg 
25. jaanuar 2021

Kandideerimine

Kandideerida saab ainult ette antud teemadele, mis on välja kuulutatud ülikooli kandideerimiskeskkonnas taltech/glowbase.com. Valida saab maksimaalselt kaks teemat ühest õppeprogrammist. Kokku saab valida teemasid kahe õppeprogrammi seest.

Kandideerimine toimub ainult läbi ametliku keskkonna, kus kandidaat esitab taotluse doktoriõppesse astumiseks ning kõik nõutud kandideerimisdokumendid.

Palun loe tähelepanelikult alljärgnevad sammud doktoriõppesse astumiseks!

Tallinna Tehnikaülikoolis on 9 doktoriõppe programmi:

Konkursiks avatud teemad leiate aadressilt https://taltech.glowbase.com/positions/
Valige Research field alt endale sobiv õppeprogramm ning teile avaneb nimekiri kõikidest selles programmis pakutavatest teemadest (Positions).

Registreerige end kandideerimisplatvormi kasutajaks. Registreerimisel saadetakse teile registreerimist kinnitav e-kiri koos parooliga, millega saate siseneda kandideerimiskeskkonda. 

NB! Üks kasutaja saab luua vaid ühe konto! Mitme kontoga kasutajad eemaldatakse süsteemist. 

 • Logi sisse oma kasutajakontosse.
 • Lisa oma isiklikud andmed.
 • Vali doktoritöö teema(d) (positions), millele soovid kandideerida ja järjesta need prioriteetsuse alusel.
 • Märgi teemadele vastav(ad) õppeprogramm(id) (research field). Kui oled valinud teemasid kahest programmist, järjesta ka programmid prioriteetsuse alusel. 
 • Sisesta motivatsioonikiri või kui kandideerid mitmele teemale, siis iga teema kohta eraldi motivatsioonikiri. Ingliskeelne motivatsioonikiri, mis ei tohiks olla pikem kui kaks A4, peab sisaldama põhjendust, miks valisite just selle doktoritöö teema, milline on teie senine akadeemiline ja professionaalne taust ning kuidas on antud teema seotud teie varasema hariduse ja (teadus)tegevusega. Kirjeldage, mis teid motiveerib ja mida soovite saavutada oma doktoriõpingute tulemusena. Motivatsioonikiri võiks samuti vastata küsimusele, milline on doktoriõpingute mõju teie tulevasele karjäärile, uurimisvaldkonnale ja ühiskonnale laiemalt.

Kandideerimiseks on nõutud järgmised dokumendid, mille alusel toimub kandidaatide esmane hindamine ja väljavalimine järgmisesse vastuvõtu etappi ehk vestlusele juhendajaga:

 • CV, sh andmed haridustee ning teadus- ja arendustegevuse kohta
 • koopia magistri diplomist
 • koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist
 • koopia isikuttõendavast dokumendist

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral nõutakse üldjuhul Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnangut ja soovitust.

Kõik dokumendid tuleb esitada PDF formaadis, ühe dokumendi maksimaalne suurus 1 MB.
Failide väiksemaks tegemiseks saate kasutada näiteks neid veebitööriistu: 
http://smallpdf.com/compress-pdf
https://www.pdfcompress.com/

 • Esita avaldus enne 3. juulit
 • Kandideerimisavaldus kinnitatakse alles siis, kui kõik nõuetekohased dokumendid on esitatud. Avaldused, mille juurde ei ole esitatud kõiki kandideerimisdokumente, lükatakse tagasi.
 • Juhul, kui sa ei jõua avaldust esitada käimasolevasse vastuvõtuperioodi, oled oodatud kandideerima järgmises taotlusvoorus
 • Tagasiside ja vastuvõtuotsus tehakse kandideerimiskeskkonna kaudu